Vieclambank.com Sign In
Vieclambank.com Vieclambank.com

NHÂN VIÊN AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG [KCN Thăng Long 2] (This job is closed!)

Description

I. Về vấn đề môi trường
1. Lập báo cáo, giám sát môi trường định kỳ.
2. Lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước, đăng ký chất thải nguy hại.
3. Hiều biết hệ thống quản lý ISO 14001-2015.
4. Thiết lập và kiểm soát các thủ tục hoạt động môi trường của công ty để thực hiện theo đúng
yêu cầu pháp luật trong nước;
5. Thiết lập và theo dõi thường xuyên các hoạt động quan trắc và chỉ số về môi trường tại các
khu vực sản xuất của Công ty.
II. Về vấn đề an toàn vệ sinh lao động
1. Thiết lập, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn lao
động- vệ sinh môi trường, kế hoạch ứng cứu tình trạng khẩn cấp.
2. Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, an toàn thiết bị, xử lý
vật liệu nổ...
3. Hướng dẫn các bộ phận có liên quan thực hiện các biện pháp an toàn lao động.
4. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện an toàn lao động của các bộ phận có liên quan.
5. Đề xuất các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng độc hại cho người lao động
và giảm thiểu tai nạn lao động.
6. Hiểu biết vấn đề quản lý hóa chất.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.

General requirement

- Nam, Từ 25 - 30 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên
- Ưu tiên có 1 - 2 năm kinh nghiệm thực tế về môi trường, an toàn lao động trong các nhà máy
sản xuất.
- Am hiểu về luật pháp liên quan đến lĩnh vực môi trường, Hóa chất và an toàn lao động
- Có kinh nghiệm làm hồ sơ liên quan đến giấy phép xả thải, báo cáo đánh giá tác động môi
trường.
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo An toàn vệ sinh, sử dụng hóa chất
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực hiện 5S và vận hành hệ thống OHSAH
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cần cù, chăm chỉ

Language requirement

Japanese or English

Benefits

Salary

400 - 600 USD (GROSS)

Working location

Hung Yen Ha Noi

Working hours


Company profile

Business field

Company size

 Contact person

Cường

 Telephone

024 62701630 - Ext 104