Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
26/10/2017 - 23/11/2017

Trợ lý giám đốc sản xuất người Nhật (This job is closed!)

- Thông dịch trong xưởng sản xuất khi có chuyên gia qua hỗ trợ.
- Dịch tài liệu liên quan về sản xuất
- Là người nối kết giữa xưởng sản xuất với các yêu cầu có trong đơn hàng của khách hàng.
- Hiểu rõ qui trình sản xuất và đảm bảo tiến độ sản xuất đúng theo yêu cầu.

Salary 500 - 1000
Working location Binh Phuoc