SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-13') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-13', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-13')) AND ((FIND_IN_SET('Architecture', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('ArtsCreative', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 16 jobs

 • (Cty Nhật nội thành HN) Nhân viên Bộ phận Thiết kế thiết bị BIM (sử dụng Revit MEP)

  • Ha Noi

   13/04/2021 - 28/05/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • - Từ các dữ liệu điều tra hiện trường, hiện trạng công trình, dựa vào đó sử dụng phần mềm Revit MEP thiết kế hệ thống cơ ( cấp thoát nước, điều hòa, thông khí...)
   現場調, 工事現状等の資料に基づいてRevit MEPソフトで建物の機械システム(給排水、空調等)を設計する
   - Dùng phần mềm Revit MEP kết hợp với các bộ môn kiến trúc và kết cấu để mô hình hóa hệ thống cơ của công trình dựa trên bản vẽ 2D cho trước; kiểm tra và tránh va chạm xung đột trong hệ thống cơ điện và tránh va chạm với kết cấu, kiến trúc
   意匠モデル、構造モデルと統合して2D図面に基づいてRevit MEPソフトで工事の電気, 機械システムをモデル化する。構造, 意匠の部品と干渉しないように確認, 調整する。

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.