SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-06')) AND ((FIND_IN_SET('Architecture', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('ArtsCreative', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 22 jobs

 • Thiết kế xây dựng (phòng kế hoạch phát triển)

  • 15/07/2021 - 30/09/2021

  • Location Tuyển từ Việt Nam

   Salary Specified

  • - Tiến hành lập kế hoạch thay đổi đặc tính của đất để tiến hành xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đồi núi và các loại đất khác.
   - Trao đổi với văn phòng chính phủ, đề xuất phương án thiết kế tương ứng với nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy tắc xây dựng theo phương châm sử dụng đất đai hiệu quả.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.