SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND ((FIND_IN_SET('Sales', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('Retail', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('CustomerService', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 94 jobs

 • Ba Đình_Công ty IT Nhật tuyển SALE IT

  • Ha Noi

   20/04/2021 - 04/06/2021

  • Location Ha Noi

   Salary 1,000 USD

  • IT sales
   Công ty chủ yếu nhận phát triển các dự án offshore WEB từ Nhật
   Từ năm nay, công ty mở rộng phát triển hướng tới các khách hàng là công ty IT Việt Nam
   Hiện tại chưa có phòng Sale, nên vị trí này sẽ đóng vai trò manager trong tương lai

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.