SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND ((FIND_IN_SET('AccountingFinance', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 43 jobs

 • Admin Kiêm Kế Toán Nhà Hàng (N3)

  • Ho Chi Minh

   20/05/2022 - 23/06/2022

  • Location Ho Chi Minh, Q1

   Salary 10.000.000 - 11.000.000 VND

  • - Quản lý doanh thu nhà hàng, phụ trách xuất hóa đơn đỏ, chi trả hóa đơn , chuyển khoản công nợ cho nhà cung cấp      - Quản lý hoạt động của Facebook
   - Tiếp nhận cuộc hẹn bên ngoài liên quan giám đốc và báo cáo lại

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.