SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND ((FIND_IN_SET('AccountingFinance', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 43 việc làm

 • Nhân viên kế toán - kinh nghiệm từ 1 năm (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   02/03/2022 - 31/03/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Thực hiện các dịch vụ kế toán và thuế thông thường cho khách hàng:
   - Lập báo cáo kế toán hàng tháng.
   - Tính lương hàng tháng và các khoản phải trả khác theo bảng lương.
   - Giao tiếp với khách hàng trong công việc hàng ngày.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.