SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-05')) AND ((jobs.assigned_user_id = '2cdd5a0a-a66c-6d5c-dff0-6281cbc243f8')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 30 việc làm

 • (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) Rất gấp, Warehouse Clerk (tiếng anh)

  • Hà Nam

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 9.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Manage and support some activities of warehouse clerk and be responsible for Procurement Manager within the scope of work-in-charge, including:
   - Supervise daily in/out delivery quantity as FIFO & LIFO. Checking and update daily delivery notes into internal reports.
   - Monthly inventory follow-up or urgent inventory (if any). Responsible for inventory report, CAP for un-balance quantity and report to direct Manager.
   - Making daily/monthly/yearly reports as required.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.