SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-21') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-21', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-21')) AND ((jobs.assigned_user_id = '5bda0d00-18b4-1361-ec34-6109fbd81786')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 14 việc làm

 • [kyoto - Japan] Tuyển nhân viên sale có tiếng Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

  • chiba, Aichi, Gifu, Shizuoka, Osaka, Kyoto

   01/06/2021 - 01/12/2021

  • Địa điểm chiba, Aichi, Gifu, Shizuoka, Osaka, Kyoto

   Mức lương 200000 - 250000

  • 当社での業務フローは下記のとおりです。
   ①営業担当者から部品の仕入れ発注の依頼を受ける。
   ②営業担当者から受けた依頼の通りに国内外の協力会社に発注依頼を行う。
   ③依頼した業者の納期管理を行う。

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.