SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.assigned_user_id = '5bda0d00-18b4-1361-ec34-6109fbd81786')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • [Osaka] Autocadオペレータ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Osaka, Mie

   13/01/2022 - 14/01/2022

  • Địa điểm Osaka, Mie

   Mức lương Khoảng

  • AutoCADを用いて、冷却機械、加熱機械等の製作図面作成を行っていただきます。
   概形設計されたものを各部品に展開し、それぞれの加工図面の作成が主な業務となります。
   小さな会社ですので、状況に応じて現場仕事の手伝いを行っていただくこともあります。

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.