SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-05')) AND ((jobs.assigned_user_id = '8a95745a-f7e1-c1f7-57b1-622fff17ae7c')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 2 jobs

 • Quản lý sản xuất (Production Leader) (This job is closed!)

  • Hai Phong

   25/03/2022 - 30/06/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 15.000.000 VND

  • -Quản lý sản xuất
   -Quản lý sắp xếp kế hoạch sản xuất làm việc của khoảng 50 công nhân
   -Giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng của các đơn hàng
   -Làm báo cáo và tuân theo các chỉ đạo của cấp trên

 • Leader bộ phận ép phun (This job is closed!)

  • Hai Phong

   24/03/2022 - 30/06/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 600 - 1,000 USD

  • Trưởng nhóm ép phun, quản lý công việc hàng ngày và chỉ dẫn cán bộ / công nhân viên trong nhóm
   Thiết lập điều kiện thành hình cho sản phẩm mới và chỉ dẫn nhân viên cấp dưới
   Cải tiến hoạt động sản xuất, điều kiện thành hình, giảm tỷ lệ lỗi
   Nhận các chỉ thị công việc từ cấp trên

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.