SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) AND ((jobs.assigned_user_id = '9b562fae-efdc-9c86-51e7-5b0252435ecc')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • [Very Urgent] Sale Director in Haiphong (Japanese, Korean, Taiwanese....) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   02/08/2022 - 30/09/2022

  • Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - To create and maintain existing and potential customer profile databases
   - To coordinate with proper company resources to ensure efficient and stable sales results
   - Any other assigned job duties as per assigned by the management

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.