SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'ceaba2af-9987-3a9e-7346-5c62419310c4')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 9 jobs

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: Developer 2 người) CHO CÔNG TY NHẬT (This job is closed!)

  • Ha Noi

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này

   Mô Tả Công Việc
   • Xây dựng hệ thống website, app về giải trí giao tiếp qua kênh website, smartphone, chat, livestream

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: IT comtor ( 1 người) CHO CÔNG TY NHẬT (This job is closed!)

  • Ha Noi

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này
   Mô Tả Công Việc
   • Trao đôi bằng tiếng nhật qua slark, zoom..
   • Phiên dịch tiếng nhật

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: Leader (1 người) CHO CÔNG TY NHẬT (This job is closed!)

  • Ha Noi

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này
   Mô tả công việc:
   • Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng
   • Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.