SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-11-01') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-11-01', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-11-01')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'ceaba2af-9987-3a9e-7346-5c62419310c4')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 37 jobs

 • GẤP: KCN QUANG MINH -CÔNG TY NHẬT TUYỂN GẤP KẾ TOÁN Trưởng

  • Ha Noi

   27/10/2020 - 11/12/2020

  • Location Ha Noi

   Salary 32.000.000 - 35.000.000 VND

  • - Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán, kiểm toán chung của Công ty.
   - Kiểm soát tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân Tích báo cáo, từ đó nắm bắt được biến động về chi phí, công nợ….để kịp thời đưa ra các giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.
   - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp.
   - Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.