SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-22') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-22', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-22')) AND ((jobs.name LIKE '%(Hà Nội) Rất gấp>PHÓ TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật)%' OR jobs.description LIKE '%(Hà Nội) Rất gấp>PHÓ TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật)%' OR jobs.required_experience LIKE '%(Hà Nội) Rất gấp>PHÓ TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật)%' OR jobs.page_title LIKE '%(Hà Nội) Rất gấp>PHÓ TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật)%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%(Hà Nội) Rất gấp>PHÓ TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật)%' OR jobs.meta_description LIKE '%(Hà Nội) Rất gấp>PHÓ TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật)%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • (Hà Nội) Rất Gấp>phó TRƯỞNG DỰ ÁN (Tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   06/12/2021 - 20/01/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 20.000.000 - 25.000.000 VND

  • - Quản lý vận hành nghiệp vụ, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng và thời hạn hoàn thành của dự án.
   - Theo dõi tình hình nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng đảm bảo nhân sự cho dự án
   - Lập kế hoạch đào tạo, giám sát quá trình đào tạo nhân viên mới/nghiệp vụ mới của dự án
   - Đánh giá, phát triển và tạo động lực cho nhân viên đảm bảo hoàn thành công việc đạt chất lượng và tiến độ;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.