SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17'))  AND ((jobs.name LIKE '%• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator.\r\n• Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD%' OR jobs.description LIKE '%• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator.\r\n• Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD%' OR jobs.required_experience LIKE '%• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator.\r\n• Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD%' OR jobs.page_title LIKE '%• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator.\r\n• Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator.\r\n• Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD%' OR jobs.meta_description LIKE '%• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator.\r\n• Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

    Kết quả tìm kiếm - • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư Cad operator. • Có kiến thức và giỏi kỹ năng AutoCAD

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.