SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-09-21') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-09-21', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-09-21')) AND ((jobs.name LIKE '%Bình dương%' OR jobs.description LIKE '%Bình dương%' OR jobs.required_experience LIKE '%Bình dương%' OR jobs.page_title LIKE '%Bình dương%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Bình dương%' OR jobs.meta_description LIKE '%Bình dương%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 15 việc làm

 • Sales Staff - tại Bình Dương

  • Bình Dương

   08/09/2020 - 23/10/2020

  • Địa điểm Bình Dương

   Mức lương 14.000.000 - 15.000.000 VND

  • ・ Go to HEAD to conduct sales activities such as sales talks and seminars.
   ・ Go to the repair shop / spare parts of the responsible provinces, develop new customers and maintain existing customers.
   ・Provide sales promotion support such as product explanation to visitors at events.
   ・Create daily reports , weekly reports, presentation documents for customers, etc.

 • Nhân Viên Kho (Vsip1)

  • Bình Dương

   04/09/2020 - 30/09/2020

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP1

   Mức lương 8.000.000 - 11.000.000 VND

  • - Chuẩn bị hàng xuất; theo dõi tiến độ xuất hàng; Làm các thủ tục & lập báo cáo liên quan
   - Làm thủ tục nhập-xuất nguyên liệu; Quản lý FIFO; Bảo quản nguyên liệu trong kho
   - Nhập & xử lý dữ liệu nhập-xuất hàng trên hệ thống
   - Thực hiện quản lý tồn kho hàng ngày. Làm báo cáo kiểm kê hàng tháng

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.