SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%BSE- N2 - Da Nang%' OR jobs.description LIKE '%BSE- N2 - Da Nang%' OR jobs.required_experience LIKE '%BSE- N2 - Da Nang%' OR jobs.page_title LIKE '%BSE- N2 - Da Nang%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%BSE- N2 - Da Nang%' OR jobs.meta_description LIKE '%BSE- N2 - Da Nang%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • BSE- N2 - Da Nang (Công việc này đã hết hạn!)

  • Đà Nẵng

   22/01/2021 - 22/02/2021

  • Địa điểm Đà Nẵng

   Mức lương 2,000 - 2,500 USD

  • - Handle with specification or environment from team member and escalate it if needed
   - Confirm whether output satisfy with requirement or not
   - Manage progress of project
   - Report progress of project and problem

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.