SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%C#. net%' OR jobs.description LIKE '%C#. net%' OR jobs.required_experience LIKE '%C#. net%' OR jobs.page_title LIKE '%C#. net%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%C#. net%' OR jobs.meta_description LIKE '%C#. net%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • C#.Net Developer (Middle)

  • Hồ Chí Minh

   14/07/2022 - 28/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Khoảng

  • - Developing and maintaining for Japanese ERP package
   - Researching the solutions the or solving problems on design and development process;
   - Creating detailed design, designing database based on analyzed specification;
   - Support team leader to estimate for related development tasks and predict risks of projects.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.