SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%CONG TY NHAT%' OR jobs.description LIKE '%CONG TY NHAT%' OR jobs.required_experience LIKE '%CONG TY NHAT%' OR jobs.page_title LIKE '%CONG TY NHAT%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%CONG TY NHAT%' OR jobs.meta_description LIKE '%CONG TY NHAT%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 150 jobs

 • Trợ Lý QA/ QC- Công Ty Nhật, KCN Amata

  • Dong Nai

   23/07/2021 - 17/09/2021

  • Location Dong Nai

   Salary 15.000.000 - 18.000.000 VND

  • - Xây dựng quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chỉ tiêu chất lượng sản xuất sản phẩm.
   - Quản lý và giám sát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.
   - Có năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh lỗi trong sản phẩm sản xuất mà mình chịu trách nhiêm.
   - Thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện, theo dõi các hành động để đạt mục tiêu.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.