SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%Cad/cam/cae%' OR jobs.description LIKE '%Cad/cam/cae%' OR jobs.required_experience LIKE '%Cad/cam/cae%' OR jobs.page_title LIKE '%Cad/cam/cae%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Cad/cam/cae%' OR jobs.meta_description LIKE '%Cad/cam/cae%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • Sales Executive (Cad/cam/cae Software)

  • Hồ Chí Minh, Hà Nội

   29/07/2022 - 12/09/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Hà Nội

   Mức lương 1,000 USD

  • - Be in charge of daily operations of account management: analyze customer incident, resolve problem, answer technical inquiry,
   - Understand and update about portfolios: CAD/CAM/CAE software and services, features and scope of application of each product,
   - Prepare Sales plans for the portfolios (CAD/CAM/CAE software) and execute the plan,
   - Approach and acquire new customers for portfolios,

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.