SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND ((jobs.name LIKE '%Chemical%' OR jobs.description LIKE '%Chemical%' OR jobs.required_experience LIKE '%Chemical%' OR jobs.page_title LIKE '%Chemical%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Chemical%' OR jobs.meta_description LIKE '%Chemical%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 12 việc làm

 • [HCM] Import - Export Senior Supervisor (Shuttle bus Provided) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   17/02/2021 - 03/04/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 20.000.000 VND

  • • Responsible for obtaining quotes for domestic and oversea shipments and making selection for each individual shipment.
   • Contact with forwarder, broker, customer, ... to arrange booking, stuffing cargo, customs clearance for import – export shipment as plan
   • Prepare & check the shipping documents for shipment: Packing list, invoice, contract, customs declaration, C/O, Bill of lading, insurance, ...
   • Updated all laws, regulations, procedure related

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.