SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-25')) AND ((jobs.name LIKE '%Chemical%' OR jobs.description LIKE '%Chemical%' OR jobs.required_experience LIKE '%Chemical%' OR jobs.page_title LIKE '%Chemical%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Chemical%' OR jobs.meta_description LIKE '%Chemical%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • Electrical Instrumentation Engineer

  • Hồ Chí Minh

   08/10/2020 - 22/11/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương USD1,000 ~ USD1,500 (skill-based pay)

  • - In charge of design and coordinator for Chemical plant project.
   - The discipline of Electrical and Instrumentation Engineering deals with the design of devices to measure physical quantities such as pressure, flow and temperature.
   - It basically focuses on the study and application of electricity, electronics, and electromagnetism. Instrumentation engineering is a specialization on the principle and operation of measuring instruments used in design and configuration of automated systems in electrical, pneumatic domains etc.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.