SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-24') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-24', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-24')) AND ((jobs.name LIKE '%EPC%' OR jobs.description LIKE '%EPC%' OR jobs.required_experience LIKE '%EPC%' OR jobs.page_title LIKE '%EPC%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%EPC%' OR jobs.meta_description LIKE '%EPC%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

 • [District 3, HCMC] Business Development Manager

  • Hồ Chí Minh

   15/09/2021 - 30/10/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 2,000 - 4,000 USD

  • • Accurately grasps market information and develops EPC/OEM business in social and industrial infrastructure businesses (e.g. Industrial plant/factory, renewable energy, LNG, water, transport etc.)
   • Provides strategic planning and growth strategy, and develop new business opportunities
   • Builds relationship with potential clients and partners
   • Monitors competitors’ activity and ensure that appropriate response strategies are formulated and implemented

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.