SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%Flutter%' OR jobs.description LIKE '%Flutter%' OR jobs.required_experience LIKE '%Flutter%' OR jobs.page_title LIKE '%Flutter%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Flutter%' OR jobs.meta_description LIKE '%Flutter%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • Mobile Developer (Kotlin/ Java)

  • Hồ Chí Minh

   06/07/2022 - 20/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • ・You will be in charge of developing WEB and mobile applications for various services developed by Auto Server, centering on the development of the mobile system of "ASNET", which is the main service of Auto Server, buying and selling automobiles.
   ・You will be involved in planning and development as an engineer in your own system department.
   ・We will develop a system for customers to use in cooperation with the in-house user department.
   ・Since we are developing offshore, we would like you to play an active role as a BSE to communicate with Japan when your Japanese level rises.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.