SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%Fullstack Developer%' OR jobs.description LIKE '%Fullstack Developer%' OR jobs.required_experience LIKE '%Fullstack Developer%' OR jobs.page_title LIKE '%Fullstack Developer%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Fullstack Developer%' OR jobs.meta_description LIKE '%Fullstack Developer%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Fullstack Developer (Nodejs, VueJS) Middle/senior

  • Đà Nẵng

   15/07/2022 - 29/08/2022

  • Địa điểm Đà Nẵng

   Mức lương 2,200 USD

  • - Plan, organize and develop user-facing features for the components in our dynamic platform;
   - Write and optimize client-side code of the web applications, create fast application with good UI/UX;
   - Work with other members to develop and integrate new features including other third-party systems and plugins into our platform;
   - Evaluate and identify new technologies for implementation and incorporation;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.