SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Hà Nội%' OR jobs.description LIKE '%Hà Nội%' OR jobs.required_experience LIKE '%Hà Nội%' OR jobs.page_title LIKE '%Hà Nội%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Hà Nội%' OR jobs.meta_description LIKE '%Hà Nội%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 52 jobs

 • Tuyển: Kiểm thử phần mềm( Tester) cho công ty Nhật tại Hoàng Cầu-Hà Nội

  • Ha Noi

   09/08/2022 - 23/09/2022

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • - Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của sản phẩm / dự án
   - Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test
   - Test các sản phẩm hoặc dự án phần mềm, phối hợp với các team và phòng ban khác đảm bảo chất lượng của sản phẩm / dự án
   - Nắm bắt và hỗ trợ công việc kiểm soát đánh giá thực hiện quy trình phát triển phần mềm, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi triển khai chính thức

 • Tuyển: IT Comtor cho công ty Nhật tại Hoàng Cầu-Hà Nội

  • Ha Noi

   09/08/2022 - 23/09/2022

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • - Biên phiên dịch Nhật – Việt (và ngược lại) các tài liệu thiết kế, test case, tài liệu kỹ thuật, quy trình công việc… của dự án.
   - Đọc hiểu các tài liệu dự án tiếng nhật, tham gia phân tích nghiệp vụ để làm rõ yêu cầu.
   - Phiên dịch họp trao đổi dự án giữa thành viên của công ty với khách hàng (khi cần).
   - Trao đổi làm rõ yêu cầu với khách hàng và truyền đạt đến team phát triển.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.