SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Hành Chánh Nhân Sự%' OR jobs.description LIKE '%Hành Chánh Nhân Sự%' OR jobs.required_experience LIKE '%Hành Chánh Nhân Sự%' OR jobs.page_title LIKE '%Hành Chánh Nhân Sự%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Hành Chánh Nhân Sự%' OR jobs.meta_description LIKE '%Hành Chánh Nhân Sự%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Tổng Vụ (Tiếng Nhật - Quận 1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   27/07/2022 - 10/09/2022

  • Location Ho Chi Minh, Quận 1

   Salary Negotiable

  • - Đặt Khách sạn, Nhà hàng, Vé máy bay, v.v.
   - Kiểm soát bảng chấm công
   - Phụ trách các vấn đề Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
   - Thực hiện các tài liệu nội bộ như quyết định, thông báo, giới thiệu, v.v.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.