SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%HR%' OR jobs.description LIKE '%HR%' OR jobs.required_experience LIKE '%HR%' OR jobs.page_title LIKE '%HR%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%HR%' OR jobs.meta_description LIKE '%HR%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 35 jobs

 • Middle/senior C#/java Developer

  • Ha Noi

   20/07/2022 - 03/09/2022

  • Location Ha Noi

   Salary Specified

  • • Development, Refactoring, Unit and Integration testing of applications
   • Active participation in technical reviews
   • Participation in technical analysis and estimation of the assigned tasks
   • Active participation in release preparation process

 • Quản Lý GA HR- Tiếng Nhật, KCN Amata

  • Dong Nai

   19/07/2022 - 02/09/2022

  • Location Dong Nai

   Salary Negotiable

  • - Quản lý các công việc của phòng Tổng Vụ- nhân sự.
   - Thiết lập qui định trong công ty và thực hiện. Đảm bảo cho công ty tuân thủ luật lao động, Luật môi trường, luật ATVSLĐ, ISO..
   - Kiểm tra bảng tính lương, bảo hiểm của 2 nhà máy.
   - Xây dựng qui trình đánh giá nhân viên, xét tăng lương , thưởng hàng năm .

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.