SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-28') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-28', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-28')) AND ((jobs.name LIKE '%IT Network%' OR jobs.description LIKE '%IT Network%' OR jobs.required_experience LIKE '%IT Network%' OR jobs.page_title LIKE '%IT Network%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%IT Network%' OR jobs.meta_description LIKE '%IT Network%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • .NET Engineer or .NET Leader (Da Nang) (This job is closed!)

  • Da Nang

   19/07/2021 - 31/08/2021

  • Location Da Nang

   Salary 600 - 1,300 USD

  • • Tham gia vào các dự án thiết kế, phát triển các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.

   • Tham gia bảo trì, nâng cấp chức năng, giao diện theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website hiện có .NET

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.