SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Im-Export%' OR jobs.description LIKE '%Im-Export%' OR jobs.required_experience LIKE '%Im-Export%' OR jobs.page_title LIKE '%Im-Export%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Im-Export%' OR jobs.meta_description LIKE '%Im-Export%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • (Cầu Giấy) Rất gấp Customer Support and Operation, tiếng anh (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   12/08/2022 - 26/09/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 14.000.000 - 15.000.000 VND

  • 1. Import and export arrangements (Air/ Sea/ Truck/ Customs clearance etc.)
    2. Document creation/confirmation (Invoice/ Packing list/ Debit Note/ Van invoice etc.)
    3. Assistant for Japanese staff (Interpreter/ report: Explanation of import/export procedures, laws and regulations, etc.)
    4. Others (approaching overseas agents and existing customers for project orders at the office, etc.)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.