SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND ((jobs.name LIKE '%Japanese%' OR jobs.description LIKE '%Japanese%' OR jobs.required_experience LIKE '%Japanese%' OR jobs.page_title LIKE '%Japanese%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Japanese%' OR jobs.meta_description LIKE '%Japanese%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 56 việc làm

 • アシスタント

  • Hồ Chí Minh

   14/04/2021 - 29/05/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 23.500.000 VND

  • 事業内容
   ・経理業務(経費処理、税務処理は会計事務所とのやり取り)
   ・日本人所長の秘書業務 (スケジュールアレンジ、メールのやり取り等)
   ・総務業務(VISA,WP取得、備品管理等)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.