SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-29')) AND ((jobs.name LIKE '%Japanese Company%' OR jobs.description LIKE '%Japanese Company%' OR jobs.required_experience LIKE '%Japanese Company%' OR jobs.page_title LIKE '%Japanese Company%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Japanese Company%' OR jobs.meta_description LIKE '%Japanese Company%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • SMT Supervisor- Japanese Company, Binh Duong (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   29/04/2021 - 13/06/2021

  • Địa điểm Bình Dương

   Mức lương 14.000.000 - 18.000.000 VND

  • - Receive information from subordinates, other departments and solve that information.
   - Monitor production plan, support subordinates to achieve productivity and quality goals.
   - Maintenance and repair of machines and equipment of SMT.
   - Create and edit the mounting and inspection program.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.