SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%Java%' OR jobs.description LIKE '%Java%' OR jobs.required_experience LIKE '%Java%' OR jobs.page_title LIKE '%Java%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Java%' OR jobs.meta_description LIKE '%Java%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 20 việc làm

 • Middle/senior C#/java Developer

  • Hà Nội

   20/07/2022 - 03/09/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Khoảng

  • • Development, Refactoring, Unit and Integration testing of applications
   • Active participation in technical reviews
   • Participation in technical analysis and estimation of the assigned tasks
   • Active participation in release preparation process

 • C#.Net Developer (Middle)

  • Hồ Chí Minh

   14/07/2022 - 28/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Khoảng

  • - Developing and maintaining for Japanese ERP package
   - Researching the solutions the or solving problems on design and development process;
   - Creating detailed design, designing database based on analyzed specification;
   - Support team leader to estimate for related development tasks and predict risks of projects.

 • (Cầu Giấy) Cần gấp Front-End Junior, tiếng anh

  • Hà Nội

   12/07/2022 - 26/08/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 20.000.000 - 28.000.000 VND

  • Mô tả công việc:
   ● Tham gia phát triển các dự án về Web của công ty với khác hàng nước ngoài: Nhật, chuyên xây dựng các chức năng frontend & backend của Website, Web application.
   ● Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới, các tài liệu liên quan để phát triển dự án.
   ● Một số công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

 • Mobile Developer (Kotlin/ Java)

  • Hồ Chí Minh

   06/07/2022 - 20/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • ・You will be in charge of developing WEB and mobile applications for various services developed by Auto Server, centering on the development of the mobile system of "ASNET", which is the main service of Auto Server, buying and selling automobiles.
   ・You will be involved in planning and development as an engineer in your own system department.
   ・We will develop a system for customers to use in cooperation with the in-house user department.
   ・Since we are developing offshore, we would like you to play an active role as a BSE to communicate with Japan when your Japanese level rises.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.