SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%Java Developer%' OR jobs.description LIKE '%Java Developer%' OR jobs.required_experience LIKE '%Java Developer%' OR jobs.page_title LIKE '%Java Developer%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Java Developer%' OR jobs.meta_description LIKE '%Java Developer%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • Middle/senior C#/java Developer

  • Hà Nội

   20/07/2022 - 03/09/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Khoảng

  • • Development, Refactoring, Unit and Integration testing of applications
   • Active participation in technical reviews
   • Participation in technical analysis and estimation of the assigned tasks
   • Active participation in release preparation process

 • [Dist.4/ HCM] Java Developer

  • Hồ Chí Minh

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - You are in charge of all development processes, from defining requirements, to designing, developing, testing, operating, and maintaining system development projects which are entrusted to us.
   - The development target is mainly web applications and batch processing in BtoB / BtoC, but there are also projects such as creating distributed processing infrastructure and evaluating new technologies.

 • Java Developer (Junior-Senior)

  • Hồ Chí Minh

   01/07/2022 - 15/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 30.000.000 VND

  • - Development, operation and maintenance of development projects of GEO Corporation Japan
   - Contribute in all phases of software development lifecycle, from upper process like requirement definition, basic design… to development, testing, operation according to the instructions of the leader

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.