SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND ((jobs.name LIKE '%Kỹ sư%' OR jobs.description LIKE '%Kỹ sư%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kỹ sư%' OR jobs.page_title LIKE '%Kỹ sư%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kỹ sư%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kỹ sư%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 104 việc làm

 • Phụ trách thiết kế hệ thống điều khí

  • Nagasaki, Nagano, Fukuoka, Okinawa, Osaka, Shizuoka

   12/03/2021 - 26/04/2021

  • Địa điểm Nagasaki, Nagano, Fukuoka, Okinawa, Osaka, Shizuoka

   Mức lương 230.000 - 500.000 YEN

  • 【仕事内容】
   医楽品や再生医療の研究などに必要な無菌・クリーン化設備の、メンテナンス(バリデーション)業務をマネジメントいたします。
   具体的には...
   *客先(医楽品製造工場)を訪問し、当社の無菌・クリーン化設備の据付・稼働状態が基準を満たしているかを、測定機器等を用いてチェックする業務。

 • Thiết kế cơ khí (Aichi) - 23 man

  • 12/03/2021 - 26/04/2021

  • Địa điểm

   Mức lương 230.000 - 500.000 YEN

  • *事業内容:「アイソレータ」「滅菌装置」等、医楽品製造工程向け無菌・クリーン化設備の研究開発、設計、製作、施工管理。
   医楽品業界。
   当社が開発・製造している無菌・クリーン化設備の詳細設計(CADソフトを使った組立図、部品図の作成、部品リストの作成等の機構設計)、工場組立支援等を担当します。
   具体的な業務の一例は下記の通りです。

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.