SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Kiểm toán%' OR jobs.description LIKE '%Kiểm toán%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kiểm toán%' OR jobs.page_title LIKE '%Kiểm toán%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kiểm toán%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kiểm toán%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • [HCM] Kế Toán Tổng Hợp (Gấp) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   05/03/2021 - 19/04/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,000 USD

  • - Triển khai thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của vị trí kế toán tổng hợp
   - Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ phát sinh cho kế toán chi tiết.
   - Kiểm tra, đối chiếu số dư cuối kỳ và số liệu giữa sổ chi tiết, sổ tổng hợp
   - Theo dõi, lập báo cáo và quản lý dòng tiền (cash flow)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.