SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-03') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-03', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-03')) AND ((jobs.name LIKE '%Mechanical Engineer%' OR jobs.description LIKE '%Mechanical Engineer%' OR jobs.required_experience LIKE '%Mechanical Engineer%' OR jobs.page_title LIKE '%Mechanical Engineer%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Mechanical Engineer%' OR jobs.meta_description LIKE '%Mechanical Engineer%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • [Nha Trang] QC Manager (Thermal power plant) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

   04/02/2021 - 21/03/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

   Mức lương 2,500 - 3,000 USD

  • - Establish and maintain the quality control functions / activities of the project, including quality control inspection schedules and the collection system of quality records;
   - Support Construction Manager and Commissioning Manager in dealing with the owner for all the quality matters;
   - Assess the implementation of the quality plan and quality control plans on the site including that of the erection contractor;
   - Allocate quality control personnel to the various areas of site activities;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.