SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-04') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-04', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-04')) AND ((jobs.name LIKE '%Mua hàng%' OR jobs.description LIKE '%Mua hàng%' OR jobs.required_experience LIKE '%Mua hàng%' OR jobs.page_title LIKE '%Mua hàng%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Mua hàng%' OR jobs.meta_description LIKE '%Mua hàng%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 19 jobs

 • Giám Sát Thu Mua- Tiếng Nhật, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   31/05/2022 - 20/08/2022

  • Location Dong Nai

   Salary 20.000.000 - 23.000.000 VND

  • - Giám sát và chịu trách nhiệm các hoạt động thu mua của toàn nhà máy;
   - Lên kế hoạch mua hàng và tìm kiếm nguồn hàng;
   - Tìm kiếm nhà cung ứng mới, xây dựng và phát triển mối quan hệ với nhà cung ứng;
   - Đàm phán, thương lượng về giá, điều khoản hợp đồng với nhà cung ứng;

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.