SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân Viên Kinh Doanh%' OR jobs.description LIKE '%Nhân Viên Kinh Doanh%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân Viên Kinh Doanh%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân Viên Kinh Doanh%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân Viên Kinh Doanh%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân Viên Kinh Doanh%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 15 jobs

 • Trợ Lý Kinh Doanh Cho Người Nhật (N3-N2)

  • Long An, Ho Chi Minh

   03/06/2022 - 29/07/2022

  • Location Long An, Ho Chi Minh, Kizuna 1, Long An

   Salary 500 - 600 USD

  • - Hỗ trợ công việc kinh doanh cho người Nhật (thông dịch, quản lý đơn hàng từ Nhật, quản lý danh sách khách hàng.....)
   - Liên lạc, bàn bạc về đơn hàng với 1 số công ty đối tác / nhà cung cấp tại VN
   - Thỉnh thoảng đi với sếp tới khách hàng / nhà cung cấp tại VN

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.