SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-24') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-24', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-24')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.description LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân sự%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân sự%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 43 việc làm

 • Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương, Hồ Chí Minh

   07/05/2021 - 21/06/2021

  • Địa điểm Bình Dương, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

   Mức lương 25.000.000 - 40.000.000 VND

  • - Quản lý toàn bộ phòng hành chính nhân sự của công ty
   - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ
   - Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
   - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.