SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân viên văn phòng%' OR jobs.description LIKE '%Nhân viên văn phòng%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân viên văn phòng%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân viên văn phòng%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân viên văn phòng%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân viên văn phòng%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 3 jobs

 • Tổng Vụ Nhân Sự (Tiếng Nhật N3-Kizuna)

  • Long An, Ho Chi Minh

   16/08/2022 - 22/09/2022

  • Location Long An, Ho Chi Minh, Kizuna 1, Cần Giuộc, Long An

   Salary 10.000.000 - 12.000.000 VND

  • - Làm các công việc hành chính trong văn phòng (tổng vụ-nhân sự) : tính lương, chấm công, làm Bảo hiểm cho nhân viên, tuyển dụng, làm visa/work permit cho người Nhật, quản lý cấp phát đồng phục ....
   - Hỗ trợ nghiệp vụ đơn giản của kế toán (đi ngân hàng, làm thủ tục chuyển trả công nợ ...)
   - Bộ phận hành chính văn phòng hiện tại có 2 người phụ trách, nên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.