SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-07')) AND ((jobs.name LIKE '%QA%' OR jobs.description LIKE '%QA%' OR jobs.required_experience LIKE '%QA%' OR jobs.page_title LIKE '%QA%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%QA%' OR jobs.meta_description LIKE '%QA%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 25 việc làm

 • Nhân viên QA - KCN Đình Vũ, có xe đưa đón

  • Hải Phòng

   17/11/2021 - 01/01/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1 Chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai và thực hiện các hệ thống liên quan của hệ thống kiểm soát chất lượng
   2 Chịu trách nhiệm quản lý việc sửa đổi và thay đổi các tài liệu liên quan của hệ thống kiểm soát chất lượng
   3 Chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể việc quản lý các tệp hệ thống kiểm soát chất lượng và việc đăng ký, phát hành, lưu ký, phân phối dữ liệu và đăng ký tài khoản;
   4 Chịu trách nhiệm giám sát và lấy mẫu toàn bộ quá trình từ khâu nhập nguyên liệu đến thành phẩm từ hệ thống;

 • R&D Manager(Food - VSIP 2A) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   18/10/2021 - 30/11/2021

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP 2A

   Mức lương 1,500 - 2,000 USD

  • - Manage the project delivery required across multiple upgrade New Business development projects
   - Mange the project highly organized and trouble shoot problems and communicate across the group and to the Factory Director to ensure projects are carried out to time, scope and maintaining budget.
   - Maintain accurate and comprehensive records of project activities which can be readily accessed to build knowledge and to evaluate project performance transparently.
   - Must have good culinary skills, ability to formulate recipes and to develop and coordinate products from bench top to commercialization. May include but not limited to:

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.