SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-16')) AND ((jobs.name LIKE '%QA/QC%' OR jobs.description LIKE '%QA/QC%' OR jobs.required_experience LIKE '%QA/QC%' OR jobs.page_title LIKE '%QA/QC%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%QA/QC%' OR jobs.meta_description LIKE '%QA/QC%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

 • QC Manager (LAB Management Experience) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh

   07/07/2021 - 06/09/2021

  • Địa điểm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, KCN Đình Vũ, Hải Phòng

   Mức lương 1,800 - 2,000 USD

  • - Làm việc trong môi trường cty Nhật Bản
   - Đề xuất đưa ra quá trình phát triển
   - Kiểm tra audit việc thực thi quá trình
   - Điều chỉnh thay đổi quy trình sao cho phù hợp

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.