SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%Thực phẩm%' OR jobs.description LIKE '%Thực phẩm%' OR jobs.required_experience LIKE '%Thực phẩm%' OR jobs.page_title LIKE '%Thực phẩm%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Thực phẩm%' OR jobs.meta_description LIKE '%Thực phẩm%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • (Hà Nam) Nhân viên an toàn (Đồng Văn 3) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nam

   08/02/2022 - 25/03/2022

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 17.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Tuân thủ các quy định của công ty về an toàn thực phẩm và an toàn sức khoẻ môi trường
   - Đảm bảo mọi hoạt động tại nhà máy tuân theo pháp luật Việt Nam
   - Đảm bảo tất cả các nhà thầu làm việc với nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hệ thống an toàn và môi trường. Tuân thủ các quy định về pháp luật Việt Nam và của nhà máy cũng như yêu cầu vệ sinh, từ bước chuẩn bị cho đến khi hoàn thành.
   - Giới thiệu và đào tạo cho tất cả các yêu cầu nhà máy liên quan đến phạm vi của họ và kiểm tra để chắc chắn rằng họ đã áp dụng các yêu cầu

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.