SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Trang Due%' OR jobs.description LIKE '%Trang Due%' OR jobs.required_experience LIKE '%Trang Due%' OR jobs.page_title LIKE '%Trang Due%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Trang Due%' OR jobs.meta_description LIKE '%Trang Due%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • Kỹ sư sản xuất - làm việc tại KCN Tràng Duệ

  • Hải Phòng

   25/10/2021 - 31/12/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Develops manufacturing processes by studying product requirements; researching, designing, modifying, and testing manufacturing methods and equipment; conferring with equipment vendors.
   - Improves manufacturing efficiency by analyzing and planning work flow, space requirements, and equipment layout.
   - Assures product and process quality by designing testing methods; testing finished- product and process capabilities; establishing standards; confirming
   - Provides manufacturing decision-making information by calculating production, labor, and material costs; reviewing production schedules; estimating.

 • TRÀNG DUỆ HẢI PHÒNG - TRƯỞNG PHÒNG/ PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   16/09/2021 - 31/10/2021

  • Địa điểm Hải Phòng, Trang Due IP, Le Loi Commune, An Duong Dist,Hai Phong City

   Mức lương 800 - 1,000 USD

  • ・ Responsible for supervising the manufacturing site.
   We manufacture various materials such as insulation materials, shield materials, vibration isolation materials, cushioning materials, electrical and electronic parts, cork materials, double-sided tape, plastic films, etc., and basically manage all sections. (However, the production process is similar.)

   In particular··

 • Kĩ sư chất lượng (QA Engineer) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   04/08/2021 - 30/09/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Control inspection output performance out going quality control .
   - Analysis of inspection result and feedback supplier to improve quality
   - Manage final product quality, process out going quality assurance FA/CA (Final analysis / corrective action).
   - Manage and improve product inspection standard based on customer requirement.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.