SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-04') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-04', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-04'))  AND ((jobs.name LIKE '%Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhật kcn long đức \r\nTuyển giám sát giao nhận công ty nhật%' OR jobs.description LIKE '%Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhật kcn long đức \r\nTuyển giám sát giao nhận công ty nhật%' OR jobs.required_experience LIKE '%Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhật kcn long đức \r\nTuyển giám sát giao nhận công ty nhật%' OR jobs.page_title LIKE '%Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhật kcn long đức \r\nTuyển giám sát giao nhận công ty nhật%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhật kcn long đức \r\nTuyển giám sát giao nhận công ty nhật%' OR jobs.meta_description LIKE '%Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai \r\nTuyển giám sát giao nhật kcn long đức \r\nTuyển giám sát giao nhận công ty nhật%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

    Kết quả tìm kiếm - Tuyển giám sát giao nhật tiếng nhât đồng nai Tuyển giám sát giao nhận tiếng Anh đồng nai Tuyển giám sát giao nhật kcn long đức Tuyển giám sát giao nhận công ty nhật

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.