SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-19') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-19', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-19')) AND ((jobs.name LIKE '%after sale%' OR jobs.description LIKE '%after sale%' OR jobs.required_experience LIKE '%after sale%' OR jobs.page_title LIKE '%after sale%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%after sale%' OR jobs.meta_description LIKE '%after sale%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • Sales Manager(Logistic - Tan Binh Dist) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   22/06/2020 - 06/08/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Tan Binh Dist

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Provide logistics solutions for clients.
   - Develop business plans to maximize revenues.
   - Negotiate agreements and resolves potential issues or problems with clients.
   - Implement customer service procedures to ensure customer satisfaction.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.