SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-06')) AND ((jobs.name LIKE '%auto%' OR jobs.description LIKE '%auto%' OR jobs.required_experience LIKE '%auto%' OR jobs.page_title LIKE '%auto%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%auto%' OR jobs.meta_description LIKE '%auto%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 50 việc làm

 • Kỹ sư sản xuất - làm việc tại KCN Tràng Duệ

  • Hải Phòng

   10/08/2021 - 17/09/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Develops manufacturing processes by studying product requirements; researching, designing, modifying, and testing manufacturing methods and equipment; conferring with equipment vendors.
   - Improves manufacturing efficiency by analyzing and planning work flow, space requirements, and equipment layout.
   - Assures product and process quality by designing testing methods; testing finished- product and process capabilities; establishing standards; confirming
   - Provides manufacturing decision-making information by calculating production, labor, and material costs; reviewing production schedules; estimating.

 • Thiết kế xây dựng (phòng kế hoạch phát triển)

  • 15/07/2021 - 30/09/2021

  • Địa điểm Tuyển từ Việt Nam

   Mức lương Khoảng

  • - Tiến hành lập kế hoạch thay đổi đặc tính của đất để tiến hành xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đồi núi và các loại đất khác.
   - Trao đổi với văn phòng chính phủ, đề xuất phương án thiết kế tương ứng với nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, các quy tắc xây dựng theo phương châm sử dụng đất đai hiệu quả.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.