SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%back office%' OR jobs.description LIKE '%back office%' OR jobs.required_experience LIKE '%back office%' OR jobs.page_title LIKE '%back office%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%back office%' OR jobs.meta_description LIKE '%back office%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • [District 1, HCMC] Admin Executive (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   15/04/2022 - 30/05/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 600 - 700 USD

  • - Contact government offices for obtaining notarized documents and submitting applications
   - Book hotels, cars, dinners, etc. for business expats coming from Japan
   - Arrange flights, hotels, etc. for SOGEC employees on business trips
   - Various procedures for new arrival and renewal of status of residence for expatriates

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.