SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-06')) AND ((jobs.name LIKE '%bat dong san%' OR jobs.description LIKE '%bat dong san%' OR jobs.required_experience LIKE '%bat dong san%' OR jobs.page_title LIKE '%bat dong san%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%bat dong san%' OR jobs.meta_description LIKE '%bat dong san%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • [District 1] Accounting STAFF (New Company - Good Package) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   31/03/2021 - 15/05/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,000 USD

  • - Acting as the main point of contact within the Finance & Procurement team for system issues and liaise with the ICT team and external suppliers as applicable to resolve.
   - Working closely with the Finance & Procurement and ICT teams to plan, manage and support system upgrades and implementations including
   - Preparing accounts and tax returns
   - Monitoring spending and budgets

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.