SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-07')) AND ((jobs.name LIKE '%chief accountant%' OR jobs.description LIKE '%chief accountant%' OR jobs.required_experience LIKE '%chief accountant%' OR jobs.page_title LIKE '%chief accountant%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%chief accountant%' OR jobs.meta_description LIKE '%chief accountant%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 8 jobs

 • TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN (This job is closed!)

  • Hai Phong

   15/09/2021 - 30/10/2021

  • Location Hai Phong

   Salary 700 - 1,000 USD

  • - Nội dung công việc: Chief Accountant
   - Bắt đầu với vị trí trưởng nhóm, sau này có thể lên trưởng phòng.
   - Phụ trách tổng thể về nghiệp vụ kế toán.
   - Làm sổ sách kế toán, lập báo cáo các loại (quyết toán năm, thuế TNCN, thuế TNDN ...), hỗ trợ kiểm toán

 • Chief Accountant (Tiếng Nhật - Quận 7) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   09/06/2021 - 24/07/2021

  • Location Ho Chi Minh, KCX Tân Thuận

   Salary 1,000 - 1,500 USD

  • - Chịu trách nhiệm giám sát và quản lí toàn bộ các nghiệp vụ thuộc phòng kế toán.
   - Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
   - Phu trách tính và quản lý giá thành sản phẩm.
   - Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát tình hình tài chính kế toán của công ty.

 • Finance Manager (tiếng Nhật/tiếng Anh) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   03/06/2021 - 18/07/2021

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 2,000 - 2,500 USD

  • - Báo cáo kịp thời và chính xác các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chính sách Kế toán công ty và theo yêu cầu của tập đoàn.
   - Phụ trách về kế toán tài chính và chi phí : AR, AP, GL.
   - Xem xét và phân tích báo cáo tài chính (P / L, B / S, C / F)
   - Báo cáo phân tích thực tích chênh lệch hàng tháng

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.