SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-29')) AND ((jobs.name LIKE '%condominium%' OR jobs.description LIKE '%condominium%' OR jobs.required_experience LIKE '%condominium%' OR jobs.page_title LIKE '%condominium%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%condominium%' OR jobs.meta_description LIKE '%condominium%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • Construction Manager/assistant CM (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   20/05/2020 - 15/06/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • This position is expected to properly understand design and construction process in our condominium JV project with local partners and propose effective suggestions and solutions by utilizing knowledge and experience in architect field.

   - Review design/construction control process and comments on them as an investor viewpoint
   - Review design drawings and support members to propose better designs for more attractive product

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.