SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-31')) AND ((jobs.name LIKE '%construction%' OR jobs.description LIKE '%construction%' OR jobs.required_experience LIKE '%construction%' OR jobs.page_title LIKE '%construction%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%construction%' OR jobs.meta_description LIKE '%construction%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 18 việc làm

 • (Urgent) Project Manager (English, Ba Dinh HN)

  • Hà Nội

   07/10/2020 - 21/11/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Lieu Giai, Ba Dinh

   Mức lương 3,000 - 4,000 USD

  • <Pre-construction stage>
   ・Prepare the project plan (& budget)
   ・Maintain good relationship with other consultants, designers, contractors, construction and governmental legislation people to acquire the legal documents for the project execution.

 • Facility M&E Manager [Công ty Xây Dựng - Phúc lợi khá]

  • Đồng Nai, Hồ Chí Minh

   28/09/2020 - 12/11/2020

  • Địa điểm Đồng Nai, Hồ Chí Minh

   Mức lương 40.000.000 VND

  • - Report on a weekly basis to the client PM of scope, budget and program status, and any other issues arising
   - Liaise with the client, professional team and contractor to establish all key project processes and monitor these processes reporting and making recommendations to the client
   - Liaise with the client, professional team and contractors to establish, review and regularly update the project risk register.
   - Monitor and report on the commissioning process, checking that the commissioning agent has developed a commissioning plan and all necessary test sheets and documentation.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.